کوروناویروس جدید
موضوعات داغ

پرسش و پاسخ سازمان جهانی بهداشت درباره COVID-19

ویروس کورونا چیست؟
ویروسهاي کورونا خانواده بزرگی از ویروسها هستند که ممکن است در جانوران و انسانها تولید بیماري کنند. میدانیم که در انسان، چندین ویروس از خانواده کورونا سبب طیفی از عفونتهاي تنفسی میشوند که سرماخوردگی ساده را از یک سو و سندرم تنفسی خاورمیانه یا MERS و سندرم شدید حاد تنفسی یا SARS را در بر میگیرد. تازه ترین ویروس کشف شده از این خانواده سبب بیماري جدیدي شده است که اکنون COVID-19 خوانده میشود.

بیماریCOVID-19  چیست؟
بیماري COVID-19 بیماري عفونی جدیدي است که توسط تازه ترین ویروس شناخته شده از خانواده ویروس کورونا ایجاد میشود. این ویروس و بیماري تا پیش از آن که دسامبر 2019 در شهر ووهان چین همهگیر شود، ناشناخته بود.

علائم بیماري COVID-19  کدامند؟
شایعترین علامت هاي این بییماري تب، خستگی و سرفه هاي خشک هستند. برخی بیماران ممکن است دردهایی ضعیف تا شدید عضلانی و سردرد، گرفتگی یا آبریزش بینی، گلودرد یا اسهال را تجربه کنند. این علائم عموما ملایمند و به تدریج آغاز میشوند. ویروس ممکن است به بعضی از مردم سرایت کند بی آن که هیچ علامتی بروز دهد یا سبب بیماري شود.
در حدود 80٪ افراد بدون هر گونه اقدام خاص، به طور کامل بهبود مییابند اما در میان آنهایی که بیماري را بروز داده اند تقریبا از هر شش بیمار یک تَن ناخوشی شدیدي تجربه میکند و دچار تنگی نفس میشود. افراد مسن، و آنهایی که بیماري زمینهاي مانند پرفشاري خون، مشکلات قلبی یا دیابت دارند بیشتر در معرض خطر نوع شدید بیماري هستند. تاکنون حدود 2٪ از این بیماران درگذشتهاند. کسانی که تب، سرفه و تنگی نفس را تجربه میکنند باید به پزشک مراجعه کنند.

بیماري COVID-19  چگونه منتشر میشود؟
انسان ممکن است از هر کسی که آلوده به ویروس است، دچار بیماري شود. قطرات ریزي که هنگام سرفه یا بازدم از دهان یا بینی فرد آلوده پرتاب میشوند میتوانند موجب سرایت ویروس از یک فرد به فرد دیگري شوند و تولید بیماري کنند. این قطرات همچنین ممکن روي اشیاء و سطوح نشسته و فرد دیگري پس از لمس آن اشیاء و سطوح سپس لمس چشم، بینی یا دهان خود دچار بیماري شود. همچنین فرد ممکن است مستقیما همان قطرات ریزي که دهان یا بینی فرد مبتلا هنگام سرفه یا بازدم به بیرون پرتاب میشوند را به درون دستگاه تنفسی خود کشیده و بیمار شود. به همین دلیل افراد سالم باید فاصلهاي بیش از یک متر با فرد بیمار را رعایت کنند. سازمان جهانی بهداشت هماکنون در حال بررسی همه راههاي انتشار بیماريست و یافتههاي تازه را به اشتراك خواهد گذاشت.

آیا ویروس میتواند از طریق هوا منتشر شود؟
از پژوهش هایی که تاکنون انجام شدهاند بیشتر نمایانگر انتشار ویروس از طریق قطرات ریز تنفسیست تا انتشار از طریق هوا

آیا COVID-19  ممکن است از فردي که هیچ علامتی ندارد گرفته شود؟
راه اصلی انتقال بیماري قطرات تنفسی بیرون جهیده از دهان و بینی فرديست که سرفه میکند. خطر ابتلا از فردي که هیچ علامتی ندارد بسیار پایین است. با این وجود، تعداد زیادي از این بیماران به خصوص در مراحل نخستین بیماري، علائم ملایمی تجربه میکنند.بنابراین این امکان وجود دارد که انسان بیماري را از فردي بگیرد که به عنوان نمونه فقط سرف هاي ملایم دارد اما احساس بدحالی نمیکند. سازمان بهداشت جهانی هم اکنون مشغول بررسی دوره واگیري بیماريست و یافته هاي جدید در اختیار همگان خواهد گذاشت.

آیا احتمال انتقال ویروس از راه مدفوع وجود دارد؟
به نظر میرسد خطر سرایت از طریق مدفوع فرد آلوده پایین است. اگرچه در بررسی هاي ابتدایی نشان داد که ممکن ویروس در مدفوع فرد آلوده هم وجود داشته باشد اما، انتشار از طریق مدفوع از مشخصات اصلی این همه گیري نبوده است. سازمان بهداشت جهانی مشغول پژوهش درباره راه هاي انتشار بیماريست و یافته هاي جدید به اطلاع عموم خواهد رسید. با این وجود، با توجه به این که انتقال ویروس از راه مدفوع هرچند ناچیز اما یک خطر محسوب میشود، این هم دلیل دیگريست که دست ها مرتبا شستشو شوند؛ پس از توالت رفتن و پیش از غذا خوردن.

چگونه میتوانم از خودم محافظت کنم و جلوي انتشار ویروس را بگیرم؟

اقدامات محافظتی همگانی: گوش به زنگ آخرین یافته هاي همه گیري بیماري که از طریق سازمان بهداشت جهانی، وزارت بهداشت کشور خودتان یا شبکه هاي محلی بهداشت منتشر میشوند باشید. هنوز بیشتر موارد این بیماري مربوط به چین است اما چند کانون دیگر بیماري در کشورهاي دیگر پدید آمده اند. بیماري میتواند یک ناخوشی ساده باشد اما ممکن است برخی را به صورت شدید و خطرناك مبتلا کند.
مراقب تندرستی خود باشید و با انجام موارد زیر از دیگران هم محافظت کنید: 

 • مرتبا و به روش صحیح دستهاي خود را با ژلها یا محلولهاي که حاوي الکل تمیز کنید و یا با آب و صابون بشویید. چرا؟…. این ژلها و محلولها همچنین آب و صابون ویروسها را میکشد
 • دست کم فاصلهي یک متري میان خود و فردي که سرفه یا عطسه میکند حفظ کنید. چرا؟ ….. چنانچه فرد مذکور بیمار باشد قطرات ریزي که از دهان و بینی او خارج میشود حاوي ویروس است و اگر شما فاصله کمی داشته باشید ممکن است آن قطرات ریز را تنفس کنید و بیمار شوید.
 • از لمس چشمها، بینی و دهان خود بپرهیزید. چرا؟ ……. دستها سطوح زیادي را لمس میکنند و ممکن است آلوده به ویروس باشند. اگر اجزاء صورت خود را لمس کنید ویروس ممکن است وارد بدن شما شود.
 • اطمینان حاصل کنید که خودتان و اطرافیانتان بهداشت تنفسی درست را رعایت میکنید. به عبارت دیگر هنگام سرفه یا عطسه دهان و بینی را با گودي آرنج خود یا با دستمال بپوشانید. چرا؟ …… با این کار از انتشار قطرات حاوي ویروسها جلوگیري میکنید.
 • اگر احساس ناخوشی میکنید در خانه بمانید. اگر تب، سرفه و تنگی نفس دارید به پزشک مراجعه کنید و پیش از آن تماس تلفنی برقرار کنید و از راهنمایی هایی که میشنوید پیروي کنید. چرا؟ …… مقامات کشوري و محلی تازه ترین اطلاعات درباره انتشار بیماري COVID-19 در منطقه شما دارند. آنها شایسته ترین افرادي هستند که میتوانند راهنمایی هاي لازم را در اختیارتان بگذارند.
 • پیگیر آخرین تحولات دربارهCOVID-19 باشید. راهکارهایی که پزشکتان یا مقامات کشوري یا محلی مراقبت از خود و اطرافیانتان میگویند را پیروي کنید. چرا؟ …… مقامات کشوري و محلی تازه ترین اطلاعات را از اینکه بیماري در منطقه شما شیوع پیدا کرده است دارند و بهترین راهنمایی را براي مراقبت از مردم در اختیارتان میگذارند.

اقدامات محافظتی براي کسانی که یا در منطقه شیوع بیماري حضور دارند یا در 14 روز گذشته در چنین مناطقی بوده اند:

 • راهکارهاي بالا را پیروي کنید (اقدامات محافظتی همگانی)
 • در صورت احساس ناخوشی در خانه بمانید، حتی اگر علائم خفیفی مانند سردرد ملایم یا آبریزش اندك بینی دارید. چرا؟ …….. خودداري از تماس با دیگران و پرهیز از حضور در مراکز پزشکی، به این مراکز اجازه میدهد بهتر و موثرتر عمل کرده، از شما و دیگران در برابر بیماري مراقبت کنند.
 • اگر دچار تب، سرفه به همراه تنگی نفس، شدید، به سرعت به مراکز درمانی مراجعه کنید چرا که این علایم ممکن است نشان دهنده عفونت تنفسی یا شرایط خطرناك دیگري باشند. پیش از مراجعه تماس تلفنی برقرار کرده و از مسافرت اخیر خود یا از تماس نزدیک با کسانی که اخیرا مسافرت کردهاند، بگویید. چرا؟ …… این تماس سبب میشود دقیقا بدانید به کجا باید بروید و از انتشار بیشتر ویروس جلوگیري میکند.

چقدر احتمال دارد که من به بیماري COVID-19  مبتلا شوم؟
خطر ابتلا به این بستگی دارد که در چه منطقه اي زندگی میکنید یا به چه مناطقی سفر کرده اید. خطر ابتلا در مناطقی که شماري از مردم به COVID-19 دچار شده اند بالاتر است. بیش از 95٪ همه موارد بیماري در چین کشف میشوند که بیشترشان در استان هوبی هستند. براي مردم در نقاطی که هنوز این بیماري گزارش نشده است، خطر ابتلا پایین است، با این وجود مهم است که از وضعیت و میزان آمادگی مواجهه با بیماري در منطقه اي که زندگی میکنید آگاه شوید. سازمان بهداشت جهانی هم اکنون مشغول همکاري با مقامات بهداشتی چین و سایر کشورهاي جهان براي دیده بانی و اقدام لازم در برابر کانونهاي جدید اپیدمی بیماريست.

 آیا باید نگران ابتلا به بیماري COVID-19  باشم؟
اگر شما در منطقه همه گیري بیماري زندگی نمیکنید، یا به مناطقی که بیماري در حال انتشار است مسافرت نکرده اید یا در تماس نزدیک با فردي که علایم مربوط به COVID-19 را نشان داده است نبوده اید، احتمال بیمار شدن شما فعلا پایین است. با این وجود قابل درك است که احساس نگرانی یا اضطراب داشته باشید. یک ایده خوب این است که اطلاعات خود را درباره بیماري افزایش دهید تا بتوانید احتیاط هاي لازم را به کار بندید.
پزشک شما، مقامات بهداشتی/درمانی کشوري و منطقه اي و کارفرماي شما میتوانند منابع خوبی براي به دست آوردن اطلاعات درست درباره COVID-19 و انتشار احتمالیاش به محل زندگی شما باشند. مهم است که از وضعیت منطقه اي که در آن زندگی میکنید آگاه باشید تا بتوانید از خود محافظت کنید. (رجوع شود به اقدامات محافظتی همگانی)
اگر در منطقه اي زندگی میکنید که COVID-19 شیوع پیدا کرده است باید خطر ابتلا را جدي بگیرید. از راهنمایی هاي مقامات بهداشتی/درمانی کشوري و محلی استفاده کنید. اگرچه ویروس این بیماري در بیشتر مردم علائمی خفیف ایجاد میکند، بعضی افراد دچار ناخوشی شدیدي میشوند. همچنین و با احتمال کمتر COVID-19 سبب مرگ میشود. افراد مسن و افرادي که بیماري زمینه اي مانند پرفشاري خون، مشکلات قلبی یا دیابت بیشتر در معرض خطر مرگ هستند.

چه کسی در معرض ابتلاي شدید به بیماري است؟
در حالی که هنوز درحال یادگیري در مورد نحوه تأثیر کووید-19 (COVID-19) در افراد هستیم، به نظر میرسد که افراد مسن و افراد داراي سابقه بیماري (مانند فشار خون بالا، بیماري قلبی یا دیابت) بیشتر از سایرین در معرض ابتلاي شدید به بیماري هستند.

آیا آنتی بیوتیک ها در جلوگیري یا درمان کووید-19مؤثر هستند؟
خیر. آنتی بیوتیک ها علیه ویروس ها کارایی ندارند، آنها فقط روي عفونت هاي باکتریایی جواب میدهند. بیماري کووید-19 ناشی از یک ویروس است، بنابراین آنتی بیوتیک ها روي آن تاثیري ندارند. نباید از آنتی بیوتیک ها به عنوان روشی براي پیشگیري یا درمان کووید-19 استفاده شود. از آنها فقط باید طبق دستور پزشک معالج جهت درمان عفونت باکتریایی مورد استفاده قرار گیرند.

آیا واکسن، دارو یا درمانی براي کووید-19وجود دارد؟
هنوز خیر. تا به امروز، هیچ واکسن و داروي ضد ویروس خاصی براي جلوگیري و یا درمان کووید-19 وجود ندارد. با این حال، مبتلایان براي رفع علائم باید تحت مراقبت قرار بگیرند. افراد مبتلا به حالت شدید بیماري باید در بیمارستان بستري شوند. بیشتر بیماران به لطف مراقبت حمایتی بهبود مییابند.
واکسنهاي احتمالی و برخی از درمان هاي دارویی خاص در دست بررسی هستند. واکسن ها و روش هاي درمانی بوسیله پژوهش هاي بالینی در معرض آزمایش قرار گرفته اند. سازمان بهداشت جهانی در حال تلاش براي تولید واکسنها و داروها براي پیشگیري و درمان کووید-19 است.
موارد روبرو مؤثرترین راه هاي محافظت از خود و دیگران در برابر کووید-19 است: مرتبا دستان خود را تمیز کنید، سرفه خود را با خم آرنج یا دستمال بپوشانید و فاصله حداقل 1 متري (3 پا) را از افرادي که سرفه و یا عطسه میکنند، حفظ کنید. براي اطلاعات بیشتر، به بخش اقدامات محافظتی پایه در برابر کرونا ویروس جدید مراجعه کنید.

آیا کووید-19 همان سارس (SARS) است؟
خیر. ویروسی که باعث کووید-19 میشود و ویروس ایجاد کننده سندرم حاد تنفسی (SARS) از نظر ژنتیکی با یکدیگر مرتبطند، اما دو ویروس متفاوت هستند. سارس کشنده تر از کووید-19 است اما میزان سرایت آن بسیار کمتر است. از سال 2003 تاکنون هیچ شیوعی از سارس در هیچ کجاي جهان مشاهده نشده است.

آیا براي محافظت از خودم باید ماسک بزنم؟
افرادي که علائم تنفسی مانند سرفه ندارند، نیازي به زدن ماسک پزشکی ندارند. سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک را براي افرادي که علائم کووید-19 دارند و کسانی که از بیمارانی با علائمی مانند سرفه و تب مراقبت میکنند، توصیه میکند. استفاده از ماسک براي کادر درمانی و افرادي که از کسی مراقبت میکنند (در خانه یا یک مرکز درمانی) بسیار حائز اهمیت است.
سازمان بهداشت جهانی براي جلوگیري از استفاده نادرست از ماسک و هدر رفتن غیرضروري منابع با ارزش، توصیه به استفاده منطقی از ماسکهاي پزشکی میکند (به توصیه در مورد استفاده از ماسکها مراجعه کنید). تنها در زمانهایی از ماسک استفاده کنید که علائم تنفسی (سرفه یا عطسه) داشته باشید، به عفونت با کووید-19با علائم خفیف مشکوك هستید یا از شخصی که به عفونت با کووید-19 مشکوك است، مراقبت میکنید.
یک عفونت مشکوك با کووید-19 در ارتباط با مسافرت به مناطق گزارش شده یا تماس تنگاتنگ با شخصی است که در این مناطق سفر کرده و بیمار شده است. موارد زیر مؤثرترین راه هاي محافظت از خود و دیگران در برابر کووید-19 است: مرتبا دستان خود را تمیز کنید، سرفه خود را با خم آرنج یا دستمال بپوشانید و فاصله حداقل 1 متري (3 پا) را از افرادي که سرفه و یا عطسه میکنند، حفظ کنید. براي اطلاعات بیشتر، به بخش اقدامات محافظتی پایه در برابر کرونا ویروس جدید مراجعه کنید.

چگونه یک ماسک را بپوشیم، استفاده کنیم، در بیاوریم و دور بیاندازیم؟

 • به یاد داشته باشید، ماسک فقط باید توسط کارکنان بهداشتی، مراقبین و افراد داراي علائم تنفسی مانند تب و سرفه استفاده شود.
 • قبل از لمس ماسک، دستها را با ژل ضدعفونی کننده الکلی یا آب و صابون تمیز کنید.
 • ماسک را بردارید و آن را از نظر پارگی یا داشتن بررسی کنید.
 • قسمتی از ماسک را که باید در جهت بالا [بر روي بینی] قرار بگیرد (جایی که نوار فلزي قرار دارد) را مشخص کنید.
 • از قرار گیري طرف مناسب ماسک به سمت بیرون (قسمت رنگی) اطمینان حاصل کنید.
 • ماسک را بر روي صورت خود قرار دهید. نوار فلزي یا لبه سفت ماسک را با انگشتان خود محکم فشار دهید تا به شکل بینی شما قالب شود.
 • قسمت پایینی ماسک را پایین بیاورید تا دهان و چانه شما را بپوشاند.
 • بعد از استفاده، ماسک را در بیاورید؛ در حالی که ماسک را از چهره و لباس خود دور نگه داشتهاید تا از تماس سطوح آلوده ماسک جلوگیري کنید، حلقههاي لاستیکی را از پشت گوشهایتان جدا کنید.
 • بلافاصله پس از استفاده، ماسک را در سطلهاي بسته بیاندازید.
 • اقدامات بهداشت دست را بعد از لمس یا دور انداختن ماسک انجام دهید – از ژل ضدعفونی کننده الکلی استفاده کنید یا در صورت مشاهده لکه، دستان خود را با آب و صابون بشویید.

مدت زمان نهفتگی یا دوره کمون براي کووید-19 چقدر است؟
به معنی مدت زمان بین ابتلا به ویروس تا شروع علائم بیماري است. بیشترین تخمین دوره نهفتگی براي «دوره کمون» کووید-19 از 1 تا 14 روز است که معمولا در حدود پنج روز تخمین زده شده است. با دستیابی به داده هاي بیشتر، این برآوردها به روز رسانی خواهند شد.

آیا انسانها می تواند از یک منبع حیوانی به کووید-19 آلوده شوند؟

کرونا ویروسها یک خانواده بزرگ از ویروسها هستند که در حیوانات رایج اند. به ندرت، مردم به این ویروسها آلوده میشوند که در نتیجه آن ممکن است در افراد دیگر شیوع پیدا کند. به عنوان مثال، ویروس سارس-کروناویروس (SARS-CoV) مربوط به نوع خاصی از گربه هاي چین (CivetCats) است و مرس-کروناویروس (MERS-CoV) توسط شترهاي یک کوهانه منتقل میشوند. منابع جانوري احتمالی کووید-19 هنوز تأیید نشده است.
براي محافظت از خود، مانند زمانی که از بازارهاي حیوانات زنده بازدید میکنید، از تماس مستقیم با حیوانات و سطوح در تماس با آنها خودداري کنید. از روشهاي ایمنی غذایی در همه زمانها اطمینان حاصل کنید. در ارتباط با گوشت خام، شیر و یا اندام هاي حیوانی احتیاط لازم را انجام دهید تا از آلودگی غذاهاي پخته نشده جلوگیري کنید و از مصرف محصولات حیوانی خام و یا پخته نشده خودداري کنید.

آیا ممکن است از حیوان خانگی ام کووید-19 را بگیرم؟
هیچ مدرکی در دست نیست که حیوانات همنشین یا خانگی مانند گربه ها و سگها به این ویروس آلوده شده باشند و یا بتوانند ویروسی که باعث ابتلا به کووید-19 میشود را گسترش دهند.

چه مدت ویروس بر روي سطوح زنده میماند؟
هنوز مشخص نیست که چه مدت ویروسی که باعث ابتلا به کووید-19 میشود بر روي سطوح زنده میماند، اما به نظر میرسد مانند سایر کوروناویروسها رفتار کند. مطالعات نشان میدهند که کوروناویروسها (از جمله اطلاعات اولیه در مورد ویروس کووید-19) ممکن است براي چند ساعت یا تا چند روز روي سطوح باقی بمانند. این ممکن است در شرایط مختلف (به عنوان مثال نوع سطح، دما یا رطوبت محیط) متفاوت باشد.
اگر فکر میکنید ممکن است سطحی آلوده باشد، آن را با مواد ضد عفونی کننده ساده تمیز کنید تا ویروس را از بین ببرید و از خود و دیگران محافظت کنید. دستان خود را با ژل ضدعفونی کننده الکلی یا آب و صابون تمیز کنید. از لمس چشمها، دهان و یا بینی خود خودداري کنید.

آیا دریافت بسته پستی از هر منطقهاي که در آن کووید-19 گزارش شده بیخطر است؟
بله. احتمال آلوده شدن کالاهاي تجاري توسط یک شخص آلوده کم است و خطر ابتلا به ویروسی که باعث ابتلا به کووید-19 میشود از بسته اي که جابجا شده و ارسال شده است و در معرض حرارت و شرایط مختلف قرار گرفته نیز کم است.

آیا کاري وجود دارد که نباید انجام دهم؟
اقدامات زیر بر ضد کووید-19مؤثر نیستند و میتوانند مضر باشند:

 • سیگار کشیدن
 • مصرف داروهاي گیاهی سنتی (بدون تجویز تایید پزشک طب سنتی)
 • پوشیدن تعداد ماسکهاي متعدد [روي هم]
 • مصرف خود سر دارو مانند آنتی بیوتیک ها

در هر صورت، اگر تب، سرفه و دشواري در تنفس دارید، به دنبال مراقبت هاي پزشکی براي کاهش خطر ابتلا به عفونت شدیدتر باشید و حتما تاریخ سفرهاي اخیر خود را با ارائه دهنده خدمات درمانی به اشتراك بگذارید.

مدیریت

دکتر نیک پژوه متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا

اپلیکیشن پزشکی سلامت: دکتر نیک

برای نصب آسان در اندروید و آیفون کلیک کنید