آموزش همگانیکوروناویروس جدید
موضوعات داغ

حقوق و تعهدات کارکنان خط مقدم پاسخ به اپیدمی

سازمان جهانی بهداشت - 2016

سوالات مورد رسیدگی:

 • چه وظایفی براي محافظت از سلامت کارکنانی که در خط مقدم اقدامات پاسخ به اپیدمی بیماري عفونی مشارکت می کنند، وجود دارد؟
 • چه وظایفی براي ارائه حمایت هاي مادي، براي کارکنانی که در خط مقدم اقدامات پاسخ به اپیدمی بیماري عفونی مشارکت می کنند وجود دارد؟
 • این وظایف تا چه اندازه خانواده کارکنان را شامل می شود؟
 • چه ملاحظاتی در تعیین الزام به خدمت به عنوان کارکنان خط مقدم در پاسخ به اپیدمی بیماري عفونی باید مورد توجه قرار بگیرد؟
 • کارکنان بخش هاي خدمات سلامت، در طول دوره اپیدمی بیماري عفونی چه وظایف ویژه اي دارند؟

پاسخ موثر به اپیدمی بیماري عفونی، نیازمند مشارکت طیف متنوعی از کارکنان خط مقدم است، که بخشی از این مشارکت ممکن است به شکل داوطلبانه باشد. این افراد معمولا خطر شخصی قابل توجهی را براي انجام شغل خود برعهده می گیرند. در داخل بخشهاي خدمات سلامت، کارکنان خط مقدم طیفی از حرفه مندان خدمات سلامت با مسئولیت مستقیم بیمار تا حکیمان سنتی، رانندگان آمبولانس، کارکنان آزمایشگاه و کارمندان جانبی بیمارستان را دربرمیگیرد. در خارج از بخشهاي سلامت، کارکنان نظافت، تیم هاي دفن، کارکنان بومی کمک هاي بشر دوستانه و افرادي که ردیابی تماس را انجام می دهند نقشی حیاتی ایفا می کنند. بعضی از این کارکنان ممکن است جزو گروهی از جامعه باشند که کمترین مزایا را دارند و کنترلی بر نوع وظایفی که از آنها درخواست می شود نداشته باشند. این ضروري است که حقوق و وظایف کارکنان خط مقدم با شفافیت هنگام برنامه ریزي پیش از بروز اپیدمی مشخص شود تا تمام کارکنان از آنچه که به طور منطقی از آنها درصورت وقوع اپیدمی انتظار می رود آگاه باشند.
کارکنانی با صلاحیت هاي حرفه اي خاص، مانند پزشکان، پرستاران و مسئولان برگزاري تدفین، ممکن است موظف به قبول سطحی از خطر فردي به عنوان بخشی از وظیفه حرفه اي یا استخدامی خود باشند. بسیاري از کارکنان خط مقدم، مشمول چنین وظیفه اي نیستند و قبول چنین ریسکی از جانب آنها باید فراتر از اداي وظیفه در نظر گرفته شود (مثلا “بیش از حد لزوم”). این موضوع به ویژه درمورد کارکنان نظافت، تیم هاي دفن، کارکنان سلامت جامعه و بسیاري از آنها که قراردادهاي استخدامی نامطمئن و بدون تامین اجتماعی دارند یا داوطلبانه کار میکنند، صدق میکند.
صرف نظر از اینکه فرد وظیفه از پیش تعریف شده اي براي پذیرش ریسک هاي اپیدمی بیماري دارد، هنگامی که فرد چنین ریسکی را میپذیرد، جامعه وظیفه متقابلی براي فراهم کردن حمایتهاي ضروري از وي دارد. تامین حداقل وظیفه متقابل در قبال کارکنان خط مقدم، نیاز به اقدامات زیر دارد:

کم کردن خطر عفونت
در طی اپیدمی بیماري عفونی نباید از افراد انتظار انجام وظایف کاري خطرناك داشت، مگر اینکه آموزش، ابزارها و منابع لازم براي کم کردن خطرات به میزان منطقا ممکن، براي آنها فراهم باشد. اینها شامل اطلاعات ثابت شده کامل و دقیق درباره ماهیت عامل بیماري زا و ابزارهاي کنترل عفونت، اطلاعات بروز شده درباره وضعیت اپیدمیولوژیک بیماري در سطح محلی و فراهم کردن وسایل حفاظت شخصی می شود. باید براي کارکنان خط مقدم، غربالگري منظم براي کشف هرچه سریعتر هرگونه عفونت ممکن، به منظور شروع سریع مراقبت و کاهش دادن ریسک انتقال عفونت به همکاران، بیماران، خانواده و افراد جامعه صورت بگیرد.

اولویت دسترسی به مراقبت سلامت
باید اطمینان حاصل شود که کارکنان خط مقدمی که دچار بیماري میشوند و همچنین اعضاي درجه یک خانواده شان که در تماس با آنها دچار بیماري شده اند به بالاترین سطح منطقی مراقبت موجود دسترسی داشته باشند. به علاوه، کشورها باید اولویت دستیابی به واکسن و سایر درمان ها را به محض این که در دسترس قرار گرفتند، به کارکنان خط مقدم و خانواده هاي آنها بدهد.

پاداش مناسب
کارکنان خط مقدم باید پاداش مناسبی براي کار خود دریافت کنند. دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که حقوق کارکنان بخشهاي دولتی به موقع پرداخت شده، و بخشهاي غیردولتی به تعهدات خود براي پرداخت حقوق مستخدمین و پیمانکارانشان عمل می کنند. پرداخت عادلانه براي کارکنان خط مقدم شامل پرداخت براي دوره هاي زمانی که کارکنان به دلیل عفونت ناشی از شغل نمیتوانند سر کار خود حاضر شوند نیز هست.

حمایت براي ادغام دوباره با جامعه
کارکنان خط مقدم، به خصوص آنهایی که در انجام کارهاي غیرمعمول، مانند کنترل عفونت و دفن مردگان که براساس آداب و رسوم سنتی صورت نمیگیرد، مشارکت دارند ممکن است با انگ و تبعیض مواجه شوند. دولتها باید براي کاهش ریسک انگ و تبعیض براي ایشان تلاش کنند و حمایت لازم براي ادغام دوباره آنها با جامعه انجام دهد از جمله با کمک به چنین کارکنانی براي جایگزینی شغل یا تغییر محل به جوامع دیگر.

کمک به اعضاي خانواده
باید از اعضاي خانواده کارکنان خط مقدم که براي انجام وظایف خود یا بهبودي از بیماري لازم است از خانواده هاي خود دور بمانند، حمایت شود. باید مزایاي پس از مرگ به خانواده کارکنان خط مقدم که جان خود را در راه انجام وظیفه از دست میدهند تعلق بگیرد. این موضوع شامل داوطلبین و کارگران ساده هم میشود. همانگونه که دربالا ذکر شد برخی از کارکنان وظیفه دارند در طی اپیدمی بیماري عفونی کار کنند. با این حال، حتی این افراد، وظیفه نامحدودي براي پذیرش خطر ندارند. در تعیین حدود وظایف کارکنان در پذیرش خطر، فاکتورهاي زیر باید مورد توجه قرار بگیرد:

 • وظایف متقابل
  هرگونه تعهد حرفه اي یا وظیفه استخدامی براي پذیرش خطر شخصی، منوط به تحقق وظایف متقابل جامعه نسبت به کارکنان است که در  بالا ذکر شد. اگر وظایف متقابل محقق نشود، نمیتوان قانوناً از کارکنان خط مقدم انتظار داشت که ریسک قابل توجه آسیب به خود یا خانواده شان را بپذیرند.
 • خطرات و منافع
  نباید از کارکنان خط مقدم انتظار داشت تا خود را در معرض خطراتی که متناسب با منافع سلامت عمومی حاصل از کارشان نیست، قرار دهند.
 • عدالت و شفافیت
  نهادهایی که مسئول تخصیص وظایف خاص به کارکنان خط مقدم هستند، باید اطمینان حاصل کنند که خطرات بین افراد و دسته هاي شغلی گوناگون به شیوه عادلانه اي پخش شده و روند تخصیص تا حد ممکن شفاف است.
 • پیامدهاي عدم مشارکت
  کارکنان خط مقدم باید درباره ریسک هایی که از آنها درخواست می شود بپذیرند، آگاه شوند. تا جایی که امکان دارد، باید انتظارات به طور شفاف در توافقنامه استخدامی نوشته شود. کارکنانی که تمایل به پذیرش ریسک هاي معقول و وظایف کاري محول ندارند ممکن است تحت تاثیر پیامدهاي حرفه اي آن (براي مثال از دست دادن شغل) قرار بگیرند، اما مجازات اضافه، مانندجریمه یا حبس، عموما ناموجه است. کسانی که مسئول تصمیم گیري درباره پیامدهاي عدم مشارکت کارکنان هستند باید در نظر بگیرند که گاهی کارکنان ممکن است نیاز داشته باشند که بین وظایف دیگرشان مانند وظیفه نسبت به خانواده، در برابر مسئولیت هاي شغلی تعادل برقرار کنند.

وظایف اضافه کسانی که در بخش هاي خدمات سلامت کار می کنند:
علاوه بر مسائلی که در بالا به آن پرداخته شد، افرادي که در بخشهاي خدمات سلامت کار میکنند در طول اپیدمی بیماري عفونی وظایفی نسبت به جامعه دارند، که شامل این موارد می شود:

 • شرکت در مراقبت سلامت عمومی و اقدامات گزارش دهی
  افرادي که در بخشهاي خدمات سلامت کار میکنند، متعهد به مشارکت در اقدامات سازمان یافته براي پاسخ به اپیدمی بیماريهاي عفونی شامل مراقبت سلامت عمومی و گزارش دهی هستند. ارائه دهندگان خدمات سلامت باید از محرمانگی اطلاعات بیمار تا بیشترین حد منطبق بر منافع مشروع سلامت عمومی محافظت کنند.
 • ارائه اطلاعات دقیق به عموم
  در طی اپیدمی بیماري عفونی، مقامات سلامت عمومی، مسئولیت اولیه ارائه اطلاعات درباره پاتوژن بیماري زا، شامل راه هاي انتقال، راه هاي پیشگیري از عفونت و اینکه چه اقدامات درمانی و پیشگیرانه اي ممکن است مفید باشد، را دارند. کسانی که مسئول طراحی استراتژي هاي ارائه اطلاعات هستند باید اطلاعات غلط، اغراق آمیز و غیر قابل اعتماد را شناسایی کرده و به آنها پاسخ دهند و در ارائه اطلاعات درباره ریسک فاکتورها (بدون دریغ کردن اطلاعات کلیدي)، مراقب به حداقل رساندن خطر انگ و تبعیض ناشی از آن باشند. اگر افراد شاغل در بخشهاي سلامت از سوي بیماران یا جامعه عمومی درباره اپیدمی بیماري عفونی مورد سوال قرار گیرند، آنها نباید شایعات غیرقابل تایید و یا مشکوك را اظهار کنند و باید از موثق بودن اطلاعاتی که می دهند اطمینان حاصل کنند.
 • پرهیز از سواستفاده
  در زمینه گسترش سریع بیماري تهدید کننده حیات بدون درمان تایید شده، افراد مستاصل ممکن است بدون در نظر گرفتن خطرات یا منافع مورد انتظار، مشتاق به دریافت هر مداخله پیشنهادي باشند. ارائه دهندگان خدمات سلامت، موظف هستند با اجتناب از پیشنهاد اقدامات درمانی یا پیشگیري که هیچ مبناي منطقی اي مبنی بر برتري منافع بالقوه آنها از عدم قطعیت یا عوارضشان وجود ندارد، از سوء استفاده از آسیب پذیري افراد بپرهیزند. این وظیفه مانع از استفاده مناسب از درمان هاي اثبات نشده اي که منطبق با رهنمودهاي فصل 9 مبناي تجربی مناسبی دارند، نیست.

 

Reference: World Health Organization. ( 2016) . Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/250580

مدیریت

دکتر نیک پژوه متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا

اپلیکیشن پزشکی سلامت: دکتر نیک

برای نصب آسان در اندروید و آیفون کلیک کنید